اهداف و چشم انداز

بیانیه چشم انداز

موسسه بین المللی توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ یک مجموعه غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی است که به دانشگاه علم و فرهنگ وابسته است و با هدف توسعه پایدار گردشگری در فرآیند مدیریت، اجرا و برنامه ریزی فعالیت های مرتبط با گردشگری و هتل داری، کسب و کارهای نوین مرتبط با حوزه IT، مدیریت مقاصد گردشگری، پژوهشی، فرهنگی آموزشی و گردشگری سلامت در حوزه ملی و بین المللی فعالیت می کند.

هدف کلی: مشارکت فعال در فرآیند توسعه پایدار گردشگری کشور


رویکرد: انجام فعالیت های علمی، پژوهشی، فرهنگی، مدیریتی و کارآفرینی در حوزه گردشگری ملی و بین المللی


راهبرد: مشارکت در تصمیم سازی مدیران بخش دولتی و غیر دولتی در حوزه گردشگری و هتل داری


روش: ارائه خدمات تخصصی پژوهشی، علمی، فرهنگی، فناوری های نوین، گردشگری سلامت و پزشکی از طریق جذب دانش آموختگان متعهد ومتخصص دانشگاهی، کاروزان و خبرگان مهارتی در حوزه گردشگری و هتل داری

چشم انداز: کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در تمام حوزه های گردشگری و هتل داری 

موسسه بین المللی گردشگری پایدار علم و فرهنگ در تلاش است تا با آموزش و گردآوری تیم های حرفه ای، خبرگان مهارتی و دانش آموختگان رشته های گردشگری و هتل داری مجریان بخش دولتی و خصوصی را در مسیرتوسعه پایدار گردشگری و آبادانی ایران اسلامی یاری کند. از این رو در تلاش خواهیم بود تا با مشارکت فعال در فرآیند توسعه پایدار گردشگری کشور، فقر علمی و مهارتی موجود در حوزه گردشگری و هتل داری را رفع نموده و بازوی پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجرایی بخش دولتی و خصوصی باشیم تا ایرانی آبادتر و مردمانی سرافرازتر داشته باشیم.