فعالیت‌های نیچرفرند ایران

محور فعالیت‌های نیچرفرند ایران در ۲۰۱۸:

  • توانمندسازی جامعه محلی (بلد محلی)

محور فعالیت های نیچرفرند ایران در ۲۰۱۹:

  • آموزش راهنمایان کوهستان و اتصال به جامعه جهانی

محور فعالیت‌های نیچرفرند ایران در ۲۰۲۰:

  • آموزش کوهپیمایی همگان

محور فعالیت های نیچرفرند ایران در ۲۰۲۱:

  •  آموزش شهروندآگاه برای طبیعتی پایدار