آموزش‌های تخصصی کارآفرینی

گردشگری درعصر حاضر بیش از همه به تكنولوژی های جدید وابسته ‏شده است. در این میان بازشناخت امر توسعه پیرامون گردشگری خود به عوامل دیگری وابسته گردیده است كه از آن جمله بهینه سازی و موجود بودن منابع سخت افزاری و نرم افزاری است که در بستری از مدیریت انعطاف پذیر شكل می گیرد.باتوجه به پویایی و پایایی صنعت گردشگری و بهبود نسبی روابط ایران با سایر کشورها که بارونق نسبی گردشگری همراه بوده است.بستر ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه گردشگری مناسب نبوده و نیاز به رونق بیش تری دارد. از این رو موسسه توسعه پایدار گردشگری غلم و فرهنگ با رویکرد توسعه گردشگری خلاق، تشکیل کسب و کارهای نوین، ارائه خدمات مناسب به گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد فضای امن و مطمئن برای تبادل اطلاعات مورد نیاز به آموزش‌های تخصصی کارآفرینی پرداخته است.