اطلاعات تکمیلی و برنامه سفر جشنواره بین المللی صخره نوردی یزد

برنامه سفر جشنواره بین المللی صخره نوردی یزد اردیبهشت ماه 1401:

روز اول: ترانسفر از فرودگاه به هتل تهران

روز دوم: ترانسفر از تهران به یزد- افتتاحیه جشنواره

روز سوم: روز اول جشنواره - انتقال از کاروانسرا به دیوار پیرنارکی و چک چک

روز چهارم: روز دوم جشنواره - انتقال از کاروانسرا به دیوار پیرنارکی و چک چک

روز پنجم: استراحت - تور شهر یزد

روز ششم: روز سوم جشنواره - انتقال از کاروانسرا به دیوار پیرنارکی و چک چک

روز هفتم: حرکت از سریزد به تهران و فرودگاه امام خمینی